ร่างเอกสารประกวดราคา ร่างประกาศประกวดราคา ร่างขอบเขตงาน ราคากลาง คุณลักษณะ เวชภัณฑ์(ยา) Insulin aspart ๓๐ iu/๑ ml + Insulin aspart protamine ๗๐   iu/๑ ml suspension for injection, ๓ ml cartridge