ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา รายการชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี จำนวน ๑ ชุด งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗