ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องร่างประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจการได้ยินด้วยคอมพิวเตอร์  โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ  ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗