ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องร่างประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ซื้อเครื่องตรวจคัดกรองการได้ยินและตรวจการได้ยินระดับก้านสมอง โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗