ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องร่างประกวดราคาซื้อชุดครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐานจำนวน๑ชุด