ประกาศประกวดราคาเช่าระบบจัดยาอัติโนมัติสำหรับผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)