ประกาศเผยแพร่แผนซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) Brimonidine tartrate ๒๐๐ mg/๑๐๐ mL eye drops, solution. ๕ ml.