ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องร่างประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลว จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗