รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการดำเนินการสรรหาบุคคล เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ด้วยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้