ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  และพนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 3 อัตรา

โดยผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มภารกิจ
ด้านอำนวยการ ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณฯ ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.00 – 12.00 น. และ ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น.

รายละเอียดเฉพาะตำแหน่ง
1.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ สังกัดกลุ่มงานทันตกรรม จำนวน 2 อัตรา
– คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
2.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
2.ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค สังกัดกลุ่มงานสารสนเทศทางการเเพทย์ จำนวน 1 อัตรา
– คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หรือ
2.ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ หรือ
3.ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้