ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 61 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)