ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุผ้า) จำนวน ๗๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗