ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายการ วัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖๑ รายการ