ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุผ้า) จำนวน ๔๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)