ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน