ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)