ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยสามไกร์ปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์ พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)