ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)