ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อเครื่องนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)