ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซื้อเตียงผู้ป่วยชนิดสามไกร์ปรับด้วยไฟฟ้าราวสไลด์ พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑๒ เตียง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗