ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายการซื้อเครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๑ เครื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗