ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (วัสดุผ้า) จำนวน ๗๔ รายการ ครั้งที่๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)