ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(วัสดุผ้า) จำนวน ๗๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)