ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ร่างประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๖๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒