รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (กลุ่มงานประกันสุขภาพ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการ) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ